výpis z obchodného registra

FIND s. r. o.
Zápotockého 44
976 66
  Polomka

find@findtheway.sk

+421 (0)905 453 108

+421 (0)911 091 069

ičo: 31625533
dič: 2021223171

Účet: 2053514004/5600
banka: Dexia banka slovensko, a.s.